Obchodné podmienky

Úvod KontaktObchodné podmienky

Obchodné podmienky

Objednávka

Jednotlivé kúpne zmluvy sa uzatvárajú na základe elektronických objednávok kupujúceho. Objednávka musí obsahovať tieto základné náležitosti:

 • predávajúceho - obchodnú firmu a sídlo
 • kupujúceho - meno a priezvisko, názov, obchodnú firmu a sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko kupujúceho; IČ a DIČ kupujúceho, pokiaľ prevádzkuje podnikateľskú činnosť, telefón a e-mail kupujúceho,
 • kód produktu, ktorý jednoznačne určuje predmet objednávky (kód pozostávajúci z písmen a číslic jednoznačne určujúci objednávané produkty, uvádzaný v nákupnom košíku elektronického obchodu),
 • množstvo požadovaných kusov produktov,
 • vybraný spôsob platby,
 • adresu pre dodanie tovaru,
 • fakturačnú adresu (v prípade ak je táto adresa odlišná od adresy pre dodanie tovaru).

Potvrdenie objednávky

Kúpna zmluva na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky zákazníkom. Na základe objednávky kupujúceho odošle predávajúci informáciu o zaregistrovaní objednávky, v ktorej potvrdzuje kupujúcemu druh, predpokladanú cenu a množstvo produktov, ktoré kupujúci objednal. Po obdržaní informácie o zaregistrovaní zákazník svoju objednávku potvrdí. Za záväzné sa považuje potvrdenie vo forme e-mailu, a to také, ktoré je realizované po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky (automaticky generované potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je považované za záväzné). Obojstranne potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia.

Spôsob platby

Vopred prevodom alebo vkladom na účet predávajúceho v predávajúceho vo VUB Banky
Iné spôsoby platby závisia na dohode predávajúceho a kupujúceho pri potvrdení objednávky.

Dodanie tovaru

Predávajúci s kupujúcim sa dohodli na nižšie uvedených spôsoboch dodania tovaru na území Slovenskej republiky. Podmienkou pre dodanie objednaného tovaru je: 

 • potvrdenie objednávky,
 • prevedenie platby za objednaný tovar na účet predávajúceho  ,Alebo objednávka dobierkou.
 • Tovar odosielame zvyčajne do 24 hodín

Spôsob dodania tovaru

Dodávku tovaru zabezpečí predávajúci na náklady kupujúceho prostredníctvom zásielkovej služby podľa výberu kupujúceho počas procesu objednávania tovaru. Dodávateľ si vyhradzuje právo v prípade potreby na zmenu spôsobu dohodnutej dopravy tovaru.

Dopravné

Ak celková cena tovaru v elektronickej objednávke presiahne čiastku 59,00 € ( EUR)  poplatok za dopravu v rámci celého Slovenksa nebude účtovaný.  Ak celková cena tovaru v elektronickej objednávke s doručením v rámci SR nepresiahne čiastku 59,00 €, bude objednávateľovi účtovaný aj poplatok za dopravu v hodnote stanovený v objednávkovom liste. 

Reklamácie

V súlade s Občianskym zákonníkom (ďalej len OZ - zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov vrátane poslednej novely zákona č. 150/2005 Z. z.), zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

V súlade so zákonom máte ako zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosíme Vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok: 

Kontaktujte nás, že žiadate o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a Vaším číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí. 

Ak ste už tovar obdržali a prevzali, zašlite ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:

 • tovar musí byť v pôvodnom obale,
 • tovar musí byť nepoškodený,
 • tovar musí byť kompletný (vrátane všetkých označení, a vrátane všetkých papierových alebo plastových etikiet,.),
 • zašlite spolu s dokladom o kúpe.

Tovar prosíme posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (tovar neposielajte na dobierku, pretože takýto druh zásielky nebudeme môcť spracovať). Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru. 

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme, žiaľ, môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť.

Zrušenie objednávky

Zrušenie objednávky zo strany kupujúceho: 
Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade zrušenia potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. 

Zrušenie objednávky zo strany predávajúceho: 
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

 • objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily, atď.)
 • tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru u dodávateľa.

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.

Ochrana osobných údajov

Ak je kupujúci fyzická osoba, zadáva pri registrácii/objednávke tieto údaje: Meno a priezvisko, Úplná poštová adresa, Adresa elektronickej pošty, Telefónne číslo. Tieto informácie sú nevyhnutné pre identifikáciu kupujúceho a prípadnú komunikáciu. Ak je kupujúci právnická osoba, zadáva pri registrácii naviac nasledujúce údaje: Meno firmy, IČO, DIČ. Tieto údaje umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad obvykle vyžadovaný oboma stranami, prípadne identifikovať platbu kupujúceho vykonanou bankovým prevodom. Predávajúci chráni súkromné údaje kupujúceho pred zneužitím. Tieto informácie zhromažďuje aby skvalitnil svoje služby a neposkytuje ich tretím stranám bez súhlasu kupujúceho. Používaním internetového obchodu súhlasí kupujúci so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe i svojich nákupoch podľa vyššie uvedených pravidiel.

Ostatné ujednania

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky zoznámil s týmito obchodnými podmienkami predávajúceho a že s týmito súhlasí.